Подавана информация в КФН и БФБ

„БГ АГРО” АД е публично дружество и се търгува на Българска фондова борса, неофициален пазар, сегмент „А”. Съгласно закона за Публично предлагане на ценни книжа Дружеството разкрива пред Комисията за финансов надзор, БФБ – София АД и обществеността регулирана и друга информация чрез системата Х3news - http://www.x3news.com, интернет портал, предлаган от „Българска Фондова Борса – София” АД чрез дъщерното й дружество „Сервиз Финансови Пазари” ЕООД с ЕИК 131455253.  Регулираната информация включва годишни, шестмесечни и тримесечни финансови отчети, включително и на консолидирана база в сроковете, определени съгласно закона.

 

Вх.№ КФН
Вх.№ БФБ
Документ